Επιστημονικές Δημοσιεύσεις

Ερευνα

Επιστημονικές Δημοσιεύσεις

Οι επιστημονικές δημοσιεύσεις της Δρ. Μίχα σε επιστημονικά περιοδικά διεθνούς απήχησης καλύπτουν τρία ευρύτερα αντικείμενα:

1. Επιδημιολογία της Διατροφής: Διερεύνηση του τρόπου με τον οποίο συγκεκριμένα τρόφιμα, θρεπτικά συστατικά και διατροφικά πρότυπα σχετίζονται με τον κίνδυνο εμφάνισης χρόνιων νοσημάτων, όπως στεφανιαία νόσος, εγκεφαλικό επεισόδιο, διαβήτης, παχυσαρκία, καθώς και με ενδιάμεσους παράγοντες κινδύνου και μεταβολικά μονοπάτια.

2. Παγκόσμια Διατροφή και Υγεία: Αξιολόγηση διατροφής ανά ηλικία, φύλο, χώρα, κοινωνικο-οικονομικά χαρακτηριστικά και χρονική περίοδο και ποσοτικοποίηση / μοντελοποίηση των επιπτώσεων της μη βέλτιστης διατροφής στην υγεία του πληθυσμού.

3. Διατροφική Πολιτική: Συγκριτική αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας στρατηγικών παρέμβασης για τη βελτίωση της διατροφής και την πρόληψη χρόνιων νοσημάτων σε διαφορετικούς υπο-πληθυσμούς, σε παγκόσμιο και εθνικό επίπεδο.

Oι επιστημονικές δημοσιεύσεις παρουσιάζουν ευρήματα και συμπεράσματα μελετών, ενώ κρίνονται από επιστημονικούς κριτές αντίστοιχης εκπαίδευσης και αντικειμένου προτού δημοσιευτούν σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά. Οι επιστημονικές δημοσιεύσεις χρησιμοποιούνται εν συνεχεία για την ενημέρωση άλλων επιστημόνων, τη διεύρυνση του επιστημονικού πεδίου, καθώς και για τη χάραξη κατευθυντήρων οδηγιών. Δεν θα πρέπει να συγχέονται με άρθρα σε blogs, στο ίντερνετ ή σε εβδομαδιαία περιοδικά τα οποία εκφράζουν τις απόψεις του εκάστοτε συγγραφέα και όχι αντικειμενικά επιστημονικά δεδομένα.

Σύμφωνα με τα ευρήματα των πρόσφατων διεθνών δημοσιεύσεων της Δρ. Μίχα, η μη υγιεινή διατροφή είναι η κύρια και πιο σημαντική αιτία κακής υγείας στον κόσμο – και στην Ευρώπη. Συγκεκριμένα, το φορτίο νόσου που αποδίδεται σε κακή διατροφή ξεπερνά εκείνο που αποδίδεται συνδυαστικά στο κάπνισμα, στην αυξημένη κατανάλωση αλκοόλ και στη μειωμένη φυσική δραστηριότητα. Η κακή διατροφή συνεπώς συνιστά την πρωταρχική αιτία κακής υγείας παγκοσμίως. Η γνώση αυτή σηματοδοτεί την ανάγκη για αλλαγή των διατροφικών συνηθειών σε ατομικό επίπεδο, καθώς και για μέτρα πολιτικής που θα διασφαλίσουν και θα βελτιώσουν τη διατροφή και την υγεία του πληθυσμού.

Η Δρ. Μίχα έχει σχεδιάσει, συντονίσει και συμμετάσχει σε πληθώρα διεθνών μελετών για τη διερεύνηση της επίδρασης της διατροφής στην πρόληψη χρόνιων νοσημάτων και την αξιολόγηση πολιτικών υγείας και πληθυσμιακών παρεμβάσεων. Έχει λάβει διεθνείς υποτροφίες και διακρίσεις και έχει συμμετάσχει στη συγγραφή περισσότερων από 100 δημοσιεύσεων με πάνω από 40,000 αναφορές σε επιστημονικά περιοδικά παγκόσμιας απήχησης, όπως το JAMA-Journal of American Medical Association, το New England Journal of Medicine, το Lancet, το British Medical Journal, το Circulation, το PLoS Medicine, κ.α.

 

4.2019 Mitsopoulou AV, Magriplis 1, Dimakopoulos I, Karageorgou D, Bakogianni I, Micha R, Michas G, Chourdakis M, Ntouroupi T, Tsaniklidou SM, Argyri K, Panagiotakos DB, Zampelas A

Association of meal and snack patterns with micronutrient intakes among Greek children and adolescents: data from the Hellenic National Nutrition and Health Survey

4.2019 Fretts AM, Imamura F, Marklund M, Micha R, Wu JHY, ….., Kalsbeek A, Berr C, Mozaffarian D, Lemaitre RN

Associations of circulating very-long-chain saturated fatty acids and incident type 2 diabetes: a pooled analysis of prospective cohort studies

4.2019 Huang Y, Kypridemos C, Liu J, Lee Y, Pearson-Stuttard J, Collins B, Bandosz P, Capewell S, Whitsel L, Wilde P, Mozaffarian D, O’Flaherty M, Micha R

Cost-effectiveness of the US Food and Drug Administration added sugar labeling policy for improving diet and health

4.2019 Marklund M, Wu JHY, Imamura F, Del Gobbo LC, ….., Micha R, ….., Lemaitre RN, Mozaffarian D, Risèrus

Biomarkers of dietary omega-6 fatty acids and incident cardiovascular disease and mortality: an Individual-level pooled analysis of 30 cohort studies

3.2019 Afshin A, Sur PJ, Fay KA, Cornaby L, ….., Micha R, ….., Xu G, Yonemoto N, Yu C, Murray CJL

Health effects of dietary risks in 195 Countries, 1990-2017: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2017

3.2019 Lee Y, Mozaffarian D, Sy S, Huang Y, Liu J, Wilde PE, Abrahams-Gessel S, de Souza Veiga Jardim T, Gaziano T, Micha R

Cost-effectiveness of financial Incentives for improving diet and health through Medicare and Medicaid: a microsimulation study

2.2019 Shangguan S, Afshin A, Shulkin M, Ma W, Marsden D, Smith J, Saheb-Kashaf M, Shi P, Micha R, Imamura F, Mozaffarian D

A meta-analysis of food labeling effects on consumer diet behaviors and industry practices

2.2019 Wilde PE, Huang Y, Sy S, Abrahams-Gessel S, de Souza Veiga Jardim T, Paarlberg R, Mozaffarian D, Micha R, Gaziano T

Cost-effectiveness of a U.S. national sugar-sweetened beverage tax using a multi-stakeholder approach: who pays and who benefits?

4.2019 Mozaffarian D, Mande J, Micha R

Food Is Medicine – the promise and challenges of integrating food and nutrition into health care

3.2019 Mozaffarian D, Mande J, Micha R

Food is medicine: How US policy is shifting toward nutrition for better health